• História školy

    • Z histórie Gymnázia v Poltári


     Prvým školským rokom v histórii Gymnázia v Poltári bol školský rok 1958 - 1959. Školské brány sa otvorili pre prvých 37 žiakov, boli organizovaní do jednej triedy - výberového 9. ročníka. Trieda bola pričlenená k osemročnej strednej škole, spoločným riaditeľom týchto dvoch škôl sa stal Ján Gallo. Takto vznikla jedenásťročná stredná škola. Triednym profesorom prvých študentov bol Miroslav Medľa.

     V ďalšom roku sa škola rozšírila o nové triedy. Po jednej triede denného a večerného štúdia.V roku 1960 boli nižšie ročníky JSŠ oddelené a vznikla základná deväťročná škola. Výššie - výberové ročníky dostali označenie stredná všeobecnovzdelávacia škola. Riaditeľstvo ostalo spoločné a riaditeľom sa stal Ľudovít Orság.

     V roku 1961 na škole maturovali prví študenti. Všetkých 37 študentov úspešne zložilo maturitné skúšky a stali sa prvými absolventami školy.

     V roku 1970 odišiel z funkcie riaditeľa Ľudovít Orság. Novým riaditeľom sa stal Martin Števčina. V roku 1970 bolo MŠ SSR zriadené Gymnázium v Poltári. Riaditeľom ostal Martin Števčina, jeho zástupcom sa stal Vladimír Findra.

     Do roku 1973 tvorili Gymnázium a ZDŠ jeden celok. V tomto roku boli školy oddelené a novým riaditeľom Gymnázia sa stal Vladimír Findra. Profesorský zbor tvorili Mária Micháľová, Darina Čiliková, Jozef Mäkký, Pavel Stano, Milan Račko, Marek Szabó, Ján Kostur.

     Nebudeme sa na tomto mieste rozpisovať o tom, koľko tried a študentov mala škola v jednotlivých rokoch svojej existencie. Tento prehľad nám poskytuje prehľadná tabuľka.

     V roku 1977 padlo rozhodnutie o zrušení Gymnázia v Poltári pre nízky počet žiakov. Škola sa mala integrovať do Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci. Zdalo sa, že školský rok 1978 - 1979 je posledným školským rokom gymnázia v Poltári.

     V školskom roku 1996 - 1997 bola znovuobnovená činnosť Gymnázia v Poltári. Svoju novú existenciu začala škola otvorením dvoch tried osemročného štúdia zamerané na výučbu cudzích jazykov. Tieto triedy boli pričlenené k ZŠ na Školskej ulici v Poltári.

     V roku 1998 školu začali navštevovať aj prví študenti štvorročného štúdia a v roku 1999 sa škola stala samostatným právnym subjektom na čele s riaditeľom Mgr. Júliusom Karásekom. Škola sídli v prenajatých priestoroch, ktoré zdieľa spolu so Základnou školou.

     Postupne sa zvyšuje počet tried a študentov, darí sa rozširovať a stabilizovať pedagogický zbor školy.

     Hlavným snahou školy je dosiahnuť plný počet tried s cieľom poskytovať pre svojich študentov vzdelanie na čo najvyššej odbornej a pedagogickej úrovni.