• Profil školy

    • Vzdelávanie sa riadi  štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A  pre gymnáziá v SR.  Zámerom je vychovať človeka kultúrneho, komunikatívneho, zodpovedného, hľadajúceho si  miesto v živote, chápajúceho hodnotu zdravia, aktívne sa usilujúceho o jeho ochranu, slobodne konajúceho s túžbou stále sa vzdelávať a zlepšovať kvalitu svojho života.

     • Gymnázium v Poltári poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie v štvorročnom štúdiu, kde je posilnené vyučovanie druhého cudzieho jazyka, informatiky, matematiky, fyziky, geografie, náuky o spoločnosti a to počas všetkých štyroch rokov štúdia. Cieľom posilnenia hodinovej dotácie, a tým aj obsahu vyučovania týchto predmetov, je absolvent so solídnym právnym vedomím, jazykovo primerane zdatný a gramotný v oblasti IKT.
     • V osemročnom štúdiu sme sa snažili o zachovanie zamerania na „ cudzie jazyky,“ a preto sú výrazne posilnené obidva cudzie jazyky, mierne fyzika, chémia, geografia. Náuka o spoločnosti a informatika sú posilnené viac, s tým istým cieľom ako v 4. ročnom štúdiu.

     V posledných ročníkoch obidvoch študijných možností je na profiláciu študenta a jeho kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole vyčlenených 8, resp. 6 vyučovacích hodín na semináre alebo cvičenia.

     Profil absolventa

     Absolvent našej školy – absolvent vyššieho sekundárneho vzdelania – by mal v súlade so ŠkVP získať spôsobilosti (kompetencie), ktoré mu umožnia uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote :

     • spôsobilosť na celoživotné učenie sa
     • spôsobilosť riešiť problémy
     • sociálne komunikačné spôsobilosti
     • občianske spôsobilosti
     • spôsobilosti sociálne a personálne
     • pracovné spôsobilosti
     • spôsobilosti v oblasti IKT
     • spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikaniu

      

     Znamená to, že absolvent Gymnázia v Poltári po ukončení štúdia :

     • je dobre pripravený zložiť prijímacie skúšky na vybraný vysokoškolský študijný odbor a obstáť v štúdiu na vysokej škole,
     • je osobnosť so širokým všeobecným základom, zároveň s pevne profilovaným budúcim záujmom,
     • ovláda na veľmi dobrej úrovni jeden cudzí jazyk a na dobrej komunikačnej úrovni ďalší,
     • má vytvorené pevné študijné návyky, je schopný vyhľadávať a hodnotiť informácie, dokáže ich spracovávať a využívať,
     • dokáže prijímať hodnoty občianskej spoločnosti a správne sa v nich orientovať,
     • uvedomuje si zásady zdravého životného štýlu, ako súčasti prirodzeného plnohodnotného života.